Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šoloobvezne otroke, kjer vabijo šole, da delijo informacije s starši in skrbniki.

Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024).

Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša. V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost prenosnega računalnika enaka nič (0), sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.

Pogoji za prijavo

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/-a v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.

Oddaja vloge

  • s priporočeno poštno pošiljko (za datum in uro prejema vloge se šteje oddaja priporočene poštne pošiljke na pošto),
  • z navadno poštno pošiljko (za datum in uro prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo, čas prejema pa bo za vse navadne pošiljke tega dne 9.00),
  • osebno v prostorih sklada v času poslovnih ur.

Na vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20
1000 Ljubljana

Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«. Vlagateljem svetujemo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.

Več informacij

Javni poziv in vloga se nahajata na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsirazpisi/razpis/miro.

(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost