Skoči na glavno vsebino

VZGOJNI NAČRT

S spoštovanjem, strpnostjo in odgovornostjo do sebe in drugih stopamo po poti znanja in kreativnosti. (vizija šole)

 

IZHODIŠČA

Podlaga za vzgojni načrt:
– Zakon o osnovni šoli,
– priporočila MŠŠ o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole,
– učni načrti v osnovni šoli.

Pomen vzgojnega načrta:
– večji poudarek vzgojnemu področju v osnovni šoli,
– enotni pristopi ob istih vzgojnih problemih v našem zavodu,
– povečati pripadnost, odgovornost učencev, staršev in krajanov,
– razvijati domoljubnost in narodno pokončnost.

Obseg vzgojnega načrta:
1. Cilji osnovnošolskega izobraževanja
2. Načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja
3. Temeljne vrednote
4. Vzgojne dejavnosti šole
5. Sodelovanje s starši
6. Pravila šolskega reda

1. Cilji osnovnošolskega izobraževanja

So določeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS, št. 102/2007), posebej bomo poudarili še:
– razvijanje pozitivne podobe učencev,
– poudarek na spodbujanju strpnosti, spoštovanju vseh ljudi, sprejemanju drugačnosti,
– spoštovanje vsakega dela.

2. Načela vzgojnih dejavnosti in vzgojnega delovanja
a) načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja
b) načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev
c) načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja
d) načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev
e) načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil
f) načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline
g) načelo strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti
h) načelo osebnega zgleda

3. Temeljne vrednote
a) Delovne navade: odnos do dela, ustvarjalnost, vztrajnost, samostojnost in natančnost dela.
b) Znanje: za kvaliteten razvoj posameznika in družbe je pomembno tudi znanje.
c) Odgovornost: vsak je soodgovoren za lasten razvoj.
d) Spoštovanje in upoštevanje pravil: šolska pravila nam pomagajo, da je bivanje v šoli prijetnejše.
e) Skrb za okolje: okolje je naše in skrbeti moramo, da je urejeno in čisto.

4. Vzgojne dejavnosti šole
a) Preventivne dejavnosti: glede na analizo stanja v zavodu se vsako leto, ali za obdobje več let, pripravi seznam določenih vrednot, za katere se pokaže, da so premalo razvite ali jih ni.
b) Proaktivno ali preventivno svetovanje učencem, da dosežejo zastavljene vzgojne cilje.
c) Mediacija in restitucija ob pojavljanju konfliktov v šoli ali razredu.
d) Sodelovanje s starši: v Svetu staršev, na strokovnih srečanjih s starši; kot so roditeljski sestanki, individualne ure v dvoje, troje, predavanja za starše, delavnice za starše, šola za starše.e) Vzgojni ukrepi, ki so določeni v Pravilniku in so specifični za zavod.
f) Administrativni ukrepi, ki jih predpisuje ministrstvo.
g) Pohvale, priznanja in nagrade se delijo:
– Pohvale: ustne, pisne, učiteljskega zbora, šole.
– Priznanja: šole in zunanjih institucij.

5. Oblike sodelovanja s starši

Delavci šole, učenci in starši razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Vključevanje in povezovanje vseh treh je potrebno pri reševanju konfliktov, ki jih imajo: učenci ali skupina učencev, učenci in učitelji, učitelji in starši, učenci in starši.

Oblike sodelovanja:
– ustni razgovori v dvoje, troje, širše,
– telefonski kontakti po potrebi,
– pisna korespondenca,
– sodelovanje z zunanjimi vzgojnimi institucijami.

6. Pravila šolskega reda

SPLOŠNE DOLOČBE

Pravila šolskega reda veljajo za vsa področja, na katerih se organizira ali vodi vzgojno-izobraževalno delo JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

Učenci, delavci šole, starši in drugi obiskovalci so dolžni upoštevati pravila o šolskem redu. Neupoštevanje pravil pomeni kršitev. Odgovorni delavci šole so dolžni izvajati ukrepe, s katerimi se preprečuje kršenje pravil, po potrebi pa tudi izvedejo postopke vzgojnih ukrepov za kršitelje.

Na osnovi Vzgojnega načrta šole in v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev je šola natančneje opredelila in določila:

  1. dolžnosti in odgovornosti učencev, strokovnih delavcev in staršev,
  2. načine zagotavljanja varnosti,
  3. pravila obnašanja in ravnanja,
  4. vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil,
  5. organiziranost učencev,
  6. opravičevanje odsotnosti ter
  7. sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.

Poleg določil iz Vzgojnega načrta šole se pri uporabi in izvajanju Pravil šolskega reda upoštevajo tudi določila temeljne zakonodaje.

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV, STROKOVNIH DELAVCEV IN STARŠEV

V vseh medsebojnih stikih smo vsi dolžni upoštevati temeljna pravila bontona ter šolske in razredne dogovore. Imeti moramo strpen, prijazen, vljuden in spoštljiv odnos do učencev, delavcev, staršev in obiskovalcev.

1.1 Dolžnosti in odgovornosti učencev
Učenci izpolnjujejo svoje dolžnosti in odgovornosti, tako da:
– spoštujejo Hišni red in Pravila šolskega reda,
– varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev, zaposlenih in zunanjih sodelavcev šole,
– sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice ter imajo spoštljiv odnos do narave,
– imajo odgovoren odnos do sebe, drugih in okolja,
– spoštujejo pravice učencev, zaposlenih in zunanjih sodelavcev šole,
– imajo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
– ne ovirajo in ne motijo učencev in učiteljev pri delu,
– skrbijo za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih,
– redno in pravočasno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
– izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti,
– primerno zastopajo šolo pri vseh dejavnostih, ki jih organizira šola,
– v primeru lastne ogroženosti ali ogroženosti drugega takoj obvestijo strokovne delavce šole.

Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za učence s posebnimi potrebami, če z individualiziranim programom ni drugače določeno.

1.2 Dolžnosti in odgovornosti strokovnih delavcev šole
Strokovni delavci šole izpolnjujejo svoje dolžnosti in odgovornosti, tako da:
– svoje delo opravljajo strokovno in odgovorno;
– ozaveščajo učence o pravicah in dolžnostih;
– korigirajo učenčevo neprimerno vedenje;
– razvijajo močna področja učencev;
– skrbijo za enakopravnost;
– dajejo zgled učencem s svojim vedenjem;
– uresničujejo cilje in programe šole,
– skrbijo za urejenost, disciplino in prijetno počutje v šoli,
– zagotavljajo varnost udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu,
– opravljajo preglede prostorov, kjer se zadržujejo učenci ali drugi delavci šole in opozarjajo na pomanjkljivosti,
– nadzorujejo delo dežurnih učencev ter jim dajejo dodatna navodila in naloge, učence opozarjajo na vzdrževanje čistoče v šolskih prostorih in v okolici šolskega poslopja,
– kontrolirajo garderobe učencev in poskrbijo, da so te urejene in zaklenjene.

1.3 Dolžnosti in odgovornosti staršev
Starši izpolnjujejo svoje dolžnosti in odgovornosti, tako da:
– se zanimajo se za razvoj in napredek svojega otroka v šoli;
– spodbujajo otroka in njegov napredek pri šolskem delu;
– dajejo zgled otroku s svojim vedenjem;
– redno vzdržujejo stike s šolo (govorilne ure);
– sodelujejo s šolo pri reševanju morebitnih učnih in vzgojnih težav svojega  otroka;
– v primeru težav upoštevajo načela postopnosti (1. učitelj, 2. svetovalna služba, 3. vodstvo šole);
– v primeru dogovorov z učiteljem tudi sami izpolnjujejo svoje obveznosti in odgovornosti;
– izražajo posluh za strokovno delo in avtonomijo učitelja;
– s prisotnostjo na predavanjih za starše pripomorejo k doslednejši vzgoji.

2.  NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja nad in med učenci šola izvaja preventivne ukrepe, ukrepanja v primeru nezgod in posebno varstvo učencev.
Preventivni ukrepi in ukrepanja v primeru nezgod vključujejo:
– svetovanje in usposabljanje učencev za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme,
– usposabljanje delavcev za varno delo,
– preprečevanje učencem dostopa do nevarnih snovi in naprav,
– izvajanje nadzora v primeru suma prinašanja nevarnih predmetov ali snovi v šolo,
– varovanje osebnih podatkov,
– oblikovanje oddelkov in skupin učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
– zagotavljanje ustreznega števila spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih programov,
– zagotavljanje ustrezne opreme učencem, ki sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice,
– seznanjanje učencev in staršev z načrtom varnih poti,
– organiziranje dežurstev v prostorih in na šolskih površinah ter kontrolo vstopa obiskovalcev šole,
– izvajanje ukrepov v primeru nezgod in epidemij,
– prepisovanje načina uporabe igrišč in drugih zunanjih površin šole,
– določanje načina prihoda in odhoda učencev v šolo,
– vključevanje učencev v tečaj za vožnjo s kolesi in omogočanje opravljanja kolesarskega izpita,
– izvajanje opravljanja tehničnih pregledov koles učencev petih razredov pred kolesarskim izpitom.

V šoli so učenci varovani pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami ter pred namernim poniževanjem drugih učencev, delavcev šole in drugih oseb, ki vstopajo v šolski prostor.

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

3.1 Prihajanje učencev v šolo
– Na poti v šolo in iz nje učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in Načrt varnih šolskih poti.
– Učence 1. razreda v šolo in iz nje obvezno spremljajo starši oz. druga oseba, ki so jo v skladu z zakonom za to pooblastili starši in o tem pisno obvestili šolo.
– Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred določenim časom za pričetek pouka, razen učencev, ki so vključeni v jutranje varstvo in učencev vozačev. Ob prihodu v šolo se učenci v garderobi preobujejo v copate in odložijo oblačila.
– Učenci, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali z motornim kolesom, morajo imeti opravljen izpit, varnostno opremo in po predpisih opremljeno vozilo. Učenci prevozna sredstva parkirajo na določenem mestu, šola zanje ne prevzema odgovornosti.
– Za učence je prepovedana vožnja po površinah v okolici šole.
– Vstop v šolske prostore je z rolerji, skiroji ipd. prepovedan. Če učenec v šolo pride tako, mora imeti s seboj ustrezno obutev.

3.2 Odpiranje šole
– Učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, šolo odklepa učitelj jutranjega varstva do prihoda dežurnega učitelja oz. hišnika.
– Šola je odklenjena med 8.00 in 8.15, razen za učence, ki imajo pouk ob 7.30 in lahko vstopijo v šolo že 10 minut pred začetkom pouka.
– Učenci vozači lahko v šolo vstopajo takoj po prihodu avtobusov. Varstvo vozačev poteka v jedilnici šole.
– V izjemnih primerih se lahko tudi drugi učenci vključijo v jutranje varstvo tako, da oddajo pisno vlogo z navedenim razlogom zgodnejšega prihoda v šolo. Prošnjo odobri vodstvo šole.
– Šola je zaklenjena do 11.50.

3.3 Odpiranje učilnic
– Učenci morajo počakati učitelja pred začetkom šolske ure pred učilnico, v kateri bo potekal vzgojno-izobraževalni proces.
– Učilnice odpirajo učitelji. Če učitelji v času petminutnih odmorov učilnice zaklepajo, morajo zagotoviti, da se pouk prične točno po urniku

3.4 Odhajanje učencev iz šole
– Po zadnji uri pouka oz. drugih dejavnostih učenci zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Zadrževanje v šolskih prostorih, garderobah in na drugih šolskih površinah po končanem pouku ali drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih je prepovedano.
– Zadrževanje v šoli po končanem pouku je dovoljeno le učencem, ki so vključeni v organizirano varstvo, učencem vozačem in udeležencem drugih v šoli dogovorjenih dejavnostih.

3.5 Izjemni odhodi učencev iz šole
– Učenci lahko izjemoma zapustijo šolo v času pouka, če za njihov odhod pisno ali ustno zaprosijo starši.
– Če ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti starše. V primeru, ko to ni mogoče, obvesti šolsko svetovalno službo ali tajništvo.
– Učenci 1. razreda tudi v izjemnih primerih ne smejo oditi iz šole sami, ampak obvezno v spremstvu staršev ali s strani staršev pooblaščene osebe.
– Izjemen odhod učenca iz šole se vpiše v dnevnik v rubriki Odsotnosti. Učitelj dopiše tudi vzrok odhoda.

3.6 Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi
– Gibanje staršev, obiskovalcev in najemnikov prostorov po šolski zgradbi je omejeno.
– Osebe, ki niso učenci naše šole, vstopajo v šolo med 8.15 in 11.50 skozi upravni vhod in se javijo v tajništvu.
– Starši in obiskovalci smejo v učilnice vstopati le z dovoljenjem ravnateljice.
– Zaradi varnosti lahko ravnateljica gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.
– Najemniki uporabljajo s pogodbo določene prostore samo v dogovorjenem času.

3.7 Pouk
– Učitelji  pravočasno začnejo in končajo učno uro. Če učitelj zamudi več kot 5 minut, reditelj njegovo odsotnost sporoči vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.
– Šolske ure se začenjajo z umirjanjem učencev in pozdravom. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami. Pozdrav je izraz medsebojnega spoštovanja in pripravljenosti na sodelovanje.
– Učitelji vsakodnevno urejajo dnevnik oddelka oz. skupine (odsotnost, vsebino ure).
– Učenci glede na sedežni red (v kolikor ga učitelj določi) sedejo na svoj prostor in si pred začetkom ure pripravijo šolske potrebščine.
– Med poukom učenci aktivno sodelujejo ter se vključujejo v vzgojno-izobraževalni proces v skladu s svojimi sposobnosti.
– Učenci upoštevajo dogovore o disciplini ter pravico vsakega učenca do nemotenega spremljanja pouka.
– Učenci ob koncu učne ure pospravijo svoj delovni prostor in s pozdravom zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.
– Zapuščanje vzgojno-izobraževalnega prostora brez dovoljenja učitelja je prepovedano.

3.8 Varnost med odmori
– Med glavnim odmorom učitelj, pri katerem so zaključili uro, učence pospremi do garderob, kjer jih prevzameta dva dežurna učitelja.
– V ugodnem vremenu gredo učenci na prvo igrišče. Dežurna učitelja morata biti obvezno prisotna ves čas aktivnega odmora in imeti pregled, kontrolo ter možnosti takojšnega posredovanja pri učencih.
– V slabem vremenu se učenci zadržujejo v avli šole, kjer se družijo in po pod nadzorom dežurnih učiteljev počakajo do konca odmora.
– Med aktivnim odmorom mora biti dežurni učitelj pozoren na morebitne dejavnike, ki bi lahko povzročili nesrečo in jih mora sproti odstranjevati in o tem obvestiti hišnika.
– Učenci se v nobenem primeru ne smejo samovoljno oddaljevati in zapuščati skupine ali prostora, kjer se odvija po programu določena aktivnost.

3.9 Varstvo vozačev
– Učenci, ki odhajajo domov s šolskim prevozom, so vključeni v varstvo vozačev od 11.55 oz. 12.45 do 13.30 ali v podaljšano bivanje.
– V času varstva vozačev se učenci lahko gibljejo le v učilnici za varstvo ali zunaj pod nadzorstvom učitelja.
– Učenci, ki so v varstvu, se javijo pri dežurnemu učitelju, ki jih zapiše v seznam vozačev. Seznam varstvenih učilnic bo izobešen na oglasni deski. Eden dežurni učitelj gre lahko z učenci na igrišče, drugi pa ostane v učilnici.
– Učenci so dolžni upoštevati navodila učiteljev.

3.10 Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca
– Vsak delavec šole je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.
– V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.
– Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine …), je šola  dolžna o tem obvestiti tudi policijo. V vsakem primeru je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v mapo zapisnikov. Zapisnik sestavi tisti, ki je bil ob nesreči prisoten oz. tisti, ki pride prvi na kraj dogodka.

3.11 Spoštovanje šolske in tuje lastnine
– Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami.
– V šolskih prostorih in pri izven šolskih dejavnostih, ki jih organizira šola, varujejo in  spoštujejo učenci svojo, tujo in šolsko lastnino.
– Denarja, dragocenosti in predmetov, ki ne sodijo v šolo, naj učenci ne nosijo seboj.
– Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
– Če učenci namerno ali iz malomarnosti povzročajo škodo na šolskem inventarju ali tuji lastnini, se ukrepa v skladu s Pravili šolskega reda in Pravilnikom o vzgojnih opominih.
– Učenci se morajo spoštljivo vesti do lastnine sošolcev in delavcev šole.

3.12 Sporočanje resničnih podatkov
– Učenci in starši so dolžni razrednikom ali šolski svetovalni službi sporočiti resnične podatke o bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih.
– Prav tako so dolžni razredniku ali šolski svetovalni službi sporočiti morebitne spremembe teh podatkov.

3.13 Nenasilno vedenje
V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno:
– kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno),
– kajenje, pitje alkohola in jemanje poživil in/ali prinašanje le-teh.
– uporabljanje kakršnihkoli nevarnih predmetov, s katerimi lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

3.14 Dežurstvo
Dežurstvo izvajajo strokovni delavci, učenci in drugi zaposleni pred pričetkom pouka, med odmori in po pouku na hodnikih in stopniščih, v učilnicah in jedilnici,v garderobah in sanitarijah, na zunanjih površinah in postajališču šolskega avtobusa.

Dežurstvo učencev

Učenci 6. in 7. razreda dežurajo v jedilnici, učenci 8. in 9. razreda pa pri vhodu. Razrednik vnese poimenski seznam dežurnih učencev in rediteljev v dnevnik, učence pripravi na dežurstvo oz. rediteljstvo. V primeru odsotnosti učenca, ki bi moral biti dežuren, za zamenjavo poskrbi razrednik. V izjemnih primerih razrednik lahko presodi, da učenca oprosti naloge dežurstva. Razrednik mora dva dni pred iztekom dežurstev učencev njegovega oddelka o tem obvestiti razrednika naslednjega oddelka.

  • Dežurstvo v jedilnici

Dežurni učenec:
– dežurstvo začne ob 8.15 in konča ob 14.00,
– skrbi za urejenost omizja in za čistočo jedilnice,
– pomaga pri razdeljevanju obrokov hrane,
– pomaga pri pospravljanju omizij,
– sam poskrbi za prepis učne snovi, ki jo je v času dežuranja zamudil.

  • Dežurstvo pri vhodu

Dežurni učenec:
– Dežurstvo začne ob 8. 15. Pred začetkom prevzame v tajništvu ključ vhodnih vrat in dežurno mapo.
– Vrata odklepa le učencem naše šole, ki vstopajo v šolo med 1. in 4. šolsko uro.
– V času dežuranja se zadržuje na dežurnem mestu in v mapo dežurnih zapiše vse učence, ki vstopijo v šolo med 1. in 4. šolsko uro. Zapiše tudi vzrok zamujanja.
– Med glavnima odmoroma vhodna vrata odklene, da gredo učenci na igrišče. Po zaključku odmora vrata zaklene.
– Ob 11. 50 pusti vhodna vrata odklenjena, odnese ključ in dežurno mapo v tajništvo in nadaljuje pouk 5. šolsko uro.
– Skrbno in odgovorno ravna s ključem vhodnih vrat in ga ima ves čas pri sebi.
– Sam poskrbi za prepis učne snovi, ki jo je v času dežuranja zamudil.

  • Dežurstvo v razredu – rediteljstvo

Vsaka oddelčna skupnost določi na razrednih urah po dva reditelja, ki opravljata svoje delo en teden in imata naslednje naloge:
– skrbita, da so učilnica, kabinet ali prostor, v katerem učenci delajo, vedno čisti in pospravljeni,
– ob prihodu učitelja v razred, učitelja seznanita o odsotnosti učencev,
– po končani uri počistita tablo in uredita učilnico,
– 5 minut pred začetkom malice en reditelj odide v jedilnico pripravit malico,
– po malici pomagata skrbeti za čistočo in urejenost učilnice,
– v odmorih pazita, da ne pride do poškodb opreme in odtujitve lastnine in o tem poročata razredniku oziroma izvajalcu učne ure,
– opravljata druge naloge, za katere ju pooblasti oddelčna skupnost ali razrednik.

3.15 Šolska prehrana
Učenci v jedilnici:
– mirno in urejeno prihajajo v jedilnico,
– ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico, temveč jih pustijo v ali pred učilnicami, na klopi v avli oz. v garderobni omarici,
– gredo k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,
– pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,
– po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,
– mirno in urejeno zapustijo jedilnico (v primeru malice šele 5 minut pred začetkom naslednje ure).

Učitelji v jedilnici lahko odstrani posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnaša kulturno in v skladu z  navodili. V kolikor učitelj presodi, lahko učenca v jedilnici tudi presede. Učiteljem v jedilnici pomagajo dežurni učenci oddelkov in dežurni učenec šole.

Učenci 1. razredov malicajo v učilnici. Malico jim pripelje in razdeli učiteljica oz. vzgojiteljica 1. razreda.

Pravila prijavljanja in odjavljanja obrokov šolske prehrane

Jedilnik za tekoči mesec je objavljen na oglasni deski in šolski spretni strani.

Obroki se prijavljajo in odjavljajo v tajništvu šole s SMS sporočilom na tel.: 051 618 708.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 12. ure. V izrednih okoliščinah (dogodek, na katerega ni mogoče vplivati) tudi do 8. ure isti dan.

3.16 Uporaba garderobe
Garderobe (garderobne omarice) se uporabljajo za odlaganje obleke, obutve, dežnikov, šolskih potrebščin in drugih predmetov v dogovoru z razrednikom.

V garderobah (garderobnih omaricah) učenci ne smejo odlagati hrane in pijač, živali,  alkohola, cigaret, mamil in ostalih prepovedanih substanc, orožja  (nožev, frač, ostrih predmetov, zračnih pištole ipd.), nevarnih igrač, pirotehničnih sredstev in pornografskega materiala.

Šola ne odgovarja za vredne predmete in denar, ki bi jih učenci odlagali v garderobah (garderobnih omaricah).
– Učenec je za svojo garderobno omarico in zaklepanje le-te odgovoren.
– Ob izgubi ključa omarice, učenec sam poskrbi za izdelavo nadomestnega pri šolskem hišniku.
– Učenci se ob vsakem prihodu v šolo in ob vsakem izhodu iz šolske stavbe preobujejo v garderobi.
– Učenci odložijo obutev, vrhnjo garderobo in telovadno opremo v omarice.
– Urejenost omaric preverja razrednik ob prisotnosti učenca.
– Omarice v posebnih okoliščinah preveri tudi dežurni učitelj.
– Učenci morajo ob koncu šolskega leta izprazniti omarico in jo očistiti.

3.17 Prepovedi
Na šolskem prostoru ni dovoljeno:
– kakršna koli oblika nasilja (ničelna toleranca do nasilja),
– nestrpnost,
– izsiljevanje,
– motenje pouka in sošolcev pri delu,
– ogrožanje varnosti pri praktičnem delu,
– prinašanje ter uporaba nevarnih predmetov in snovi,
– prilaščanje tuje lastnine,
– kajenje, uživanje in ponudba alkoholnih pijač in drog ter drugih psihoaktivnih sredstev,
– prinašanje in uporaba drugih snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj.

Če delavec šole zazna ali opazi, da učenec ne spoštuje ali krši zgoraj navedene dogovore, dolžnosti ali prepovedi, o tem obvesti razrednika ali svetovalno službo, ki mora ustrezno ukrepati.

3.18 Omejitev uporabe naprav in pripomočkov

Uporaba elektronskih naprav (mobilnih telefonov, tablic, predvajalnikov glasbe …)
– Med poukom, organiziranim varstvom in drugimi dejavnostmi šole je kakršna koli uporaba elektronskih naprav prepovedana (razen v primerih, ko učitelj to vključi v učni program).
– V primeru, da učenec v šolo prinese elektronsko napravo, zanjo tudi v celoti odgovarja, šola pa smatra, da jo ima učenec v šoli z vednostjo staršev.
– Če učenec elektronsko napravo uporablja (to velja tudi na dnevih dejavnosti), mu jo učitelj začasno odvzame. O odvzemu elektronske naprave učitelj obvesti razrednika, le-ta pa starše, ki jim jo preda.

Prepoved fotografiranja, snemanja in objave posnetkov
– V šoli je prepovedano fotografiranje, kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in učencev ter objava posnetkov (razen v primerih, ko učitelj to vključi v učni program).
– Nepooblaščeno fotografiranje, snemanje in objavo posnetkov bo šola obravnavala kot hujšo kršitev.

4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti oziroma krši pravila, se mu lahko izreče:
– vzgojni ukrep,
– vzgojni opomin, ko učenec kljub vzgojnim ukrepom ne spremeni svojega vedenja ali ko huje krši pravila.

4.1  Vzgojni ukrep
Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti oziroma krši pravila, lahko šola učencu izreče naslednje vzgojne ukrepe:
– opozorilo
– presedanje
– zapis v e-dnevnik
– izločitev iz razreda
– dodatno spremstvo ali organiziran nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli
– zadržanje po pouku (učitelj, ki vodi pogovor, starše o tem obvesti)
– nadzor učenca med odmori
– začasen odvzem naprave ali predmeta, s katerim učenec ogroža varnost ali onemogoča izvedbo pouka
– ukinitev nekaterih pravic
– povrnitev materialne škode (učenec/starši plača/-jo oz. povrne/-jo namerno povzročeno materialno škodo)
– prepoved vstopanja v določene šolske prostore oz. dejavnosti šole
– prepoved udeležbe pri drugačnih oblikah pouka (na dnevih dejavnostih, v šoli v naravi … ) – šola mu zagotovi izobraževanje v drugi obliki
– redni stiki učenca s svetovalno službo – razgovor o dogajanju v šoli
– neopravičena ura:
* če je učenec neopravičeno odsoten v času pouka ali v času organiziranega varstva, razrednik že takoj po prvi neopravičeni odsotnosti obvesti starše;
* če učenci kolektivno neopravičeno izostajajo, razrednik o tem takoj obvesti vse starše manjkajočih učencev; če se dogodek ponovi, skliče izredni roditeljski sestanek;
* če učenec zamudi k pouku (10 min ali več).

4.2 Vzgojni opomin
Kadar učenec huje krši pravila oziroma ko vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena, mu šola izreče vzgojni opomin v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih.
Učenec huje krši pravila, kadar:
– neopravičeno izostane od pouka (občasni neopravičeni izostanki nad 10 ur oz. strnjeni neopravičeni izostanki nad 20 ur);
– če učenec manjka načrtno od pouka več kot 25% pri določenem predmetu, je neocenjen;
– ponavlja istovrstne kršitve dolžnosti;
– fizično ali verbalno napade učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
– ogroža življenje in zdravje učencev in delavcev šole;
– izsiljuje druge učence ali delavce šole;
– spolno nadleguje učence ali delavce šole;
– odtuji lastnino šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
– namerno ali iz malomarnosti poškoduje in uničuje šolsko opremo, zgradbo ter stvari in opremo drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
– kadi ter prinaša, poseduje, ponuja, prodaja ali uživa alkohol, drogo ter druga psihoaktivna sredstva in napeljuje učence k takemu dejanju v času pouka in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti; je pri pouku prisoten pod vplivom zgoraj omenjenih sredstev;
– uporablja ali prodaja pirotehnična sredstva v šoli, na zunanjih površinah šole ali pri drugih dejavnostih šole;
– uničuje uradne dokumente ter ponareja podatke in podpise v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola;
– popravlja in vpisuje ocene v šolsko dokumentacijo.

V skladu s 60.f čl.ZOsn-a se lahko učencu izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu razrednik starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu.

Razrednik skupaj s starši in učencem pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev po 54.čl.ZOsn (če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogrožajo življenje ali zdravje učenca oziroma življenje ali zdravje drugih, ali če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih  dejavnosti, ki jih organizira šola).

Če se učenca prešola brez soglasja staršev, si šola pred odločitvijo o prešolanju učenca na drugo šolo pridobi mnenja CSD ter soglasje šole, v katero bo učenec prešolan, glede na  okoliščine pa tudi mnenje drugih inštitucij. Šola staršem vroči odločbo o prešolanju, v kateri navede ime druge šole ter datum vključitve v to šolo.

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV

5.1 Oddelčna skupnost
Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.

Učenci, od 4. do 9. razreda, pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:
– obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju,
– si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti,
– oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
– organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
– opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

5.2 Skupnost učencev šole
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti, od 4. do 9. razreda, preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev predstavnika oddelka.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
– informira učence o svoji dejavnosti,
– načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne, solidarnostne akcije ipd.),
– predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej,
– oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

5.3 Šolski parlament
Šolski parlament ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. V šolski parlament se vključujejo učenci od 6. do 9. razreda.

6. OPRAVIČEVANJA ODSTOTNOSTI

6.1 Odsotnost od pouka
– Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli pisno ali ustno sporočiti vzrok izostanka.
– Če šola ni obveščena o vzroku izostanka v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, razrednik obvesti starše o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo.
– Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka, ki mora biti opremljeno s štampiljko izvajalca zdravstvene dejavnosti ter podpisom zdravnika.
– Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše.
– Če razrednik ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s temi pravili.

6.2 Napovedana odsotnost
– Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu.
– Starši lahko zaprosijo za odsotnost od pouka v strnjeni obliki ali v več delih.
– Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika najkasneje tri dni pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. Za udeležbo oz. odsotnost učenca mora predhodno pridobiti soglasje staršev.
– Ravnatelj lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu izostanek od pouka daljši od pet dni.

6.3 Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov
– Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
– Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V e-dnevnik razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.
– Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni dejavnosti, mora pri tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.
– Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

6.4 Neopravičeni izostanki
– Ob nenadni odsotnosti učenca, ki ni obvestil učitelja, starše obvestimo takoj, ko ugotovimo, da učenca ni pri pouku.
– Ob neopravičenih urah razrednik obvesti starše in se pogovori skupaj z učencem o njegovih težavah in nadaljnjem delu.

6.5 Odhod učenca od pouka
– Učenec lahko zapusti šolo (slabo počutje), a le takrat, ko o svoji nameri obvesti razrednika (učitelja, šolsko svetovalno službo, tajništvo), ki o odsotnosti obvesti starše učenca.
– Če učenec med poukom samovoljno zapusti šolo, razrednik o odhodu obvesti starše.
– Učenec lahko zapusti skupino na organiziranih dnevih dejavnosti s pisnim ali ustnim opravičilom staršev.

Ne glede na določbe teh pravil se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

7.1 Zdravstveni pregledi
– Šola mora sodelovati z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev (zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja).
– Učence na redni sistematski pregled spremlja razrednik ali drugi strokovni delavci šole.

7.2 Zobozdravstvena preventiva in učenje pravilnega čiščenja ter nega zob
– V zobni ambulanti se opravljajo sistematski pregledi zob.
– Zobozdravnica in asistentka se z izvajanjem vsebin zdravstvene vzgoje lahko vključujeta neposredno v pouk.

7.3 Sodelovanje šole s starši na področju zdravstvenega varstva učencev
– Šola obvešča starše o zdravstvenih pregledih in cepljenjih učencev.
– Razrednik posebej obvesti in pridobi pisna soglasja staršev za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu.
– Razrednik obvesti starše, če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju.

 V primeru epidemij ali nalezljivih bolezni
– Šola obvešča starše o raznih epidemijah in ob tem izda tudi ustrezna navodila,
– Starši, katerih otroci imajo nalezljivo bolezen, so dolžni o tem obvestiti šolo (po potrebi pridobijo mnenje zdravnika glede nadaljnjih ukrepov).

Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 5. redni seji 2. 6. 2009.

Spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji seji dne 29. 9. 2016.

 

PRILOGA

PRAVILA ukrepanj, ravnanj in obnašanja ob dnevih dejavnosti

Organizator dneva dejavnosti izdela načrt dejavnosti in v njem predvidi morebitne nevarnosti in ukrepe za preprečevanje nezgod. Načrt lahko izdela na osnovi delnih načrtov, ki jih pripravijo posamezni učitelji ali vodniki. Pred začetkom dejavnosti mora načrt odobriti ravnateljica. Po končani dejavnosti vodja dejavnosti poda pisno analizo.

Načrt dejavnosti mora vsebovati vsaj:
– namen in potek dejavnosti
– opis relacije s časi odhodov, prihodov in morebitnih nastanitev
– poimenski seznam udeležencev – učencev in spremljevalcev
– ukrepe za varno izvedbo dejavnosti
– seznanitev staršev
– pripravo učencev in njihove obveznosti
– pravila obnašanja
– sankcije (vzgojni ukrepi)
– plačilo

Vodja mora udeležencem, spremljevalcem, učencem in staršem posredovati ustrezna navodila.
– Spremljevalci morajo biti razporejeni tako, da so vsi učenci pod nadzorom. Učitelji spremljevalci naj bodo, če je le mogoče, razporejeni tako, da spremljajo tiste učence, ki jih poznajo.
– Na pohodih morajo biti spremljevalci razporejeni na začetku in na koncu skupine učencev.
– V vozilih (avtobus, vlak) mora imeti vsak svoj sedež, med vožnjo morajo potniki sedeti, ne smejo se sklanjati skozi okna. V vlaku je treba preprečiti prehajanje učencev iz vagona v vagon. Na postajališčih in peronih je treba poskrbeti za varno čakanje in gibanje.
– Pri postankih vozil je treba zagotoviti varen izstop. Praviloma najprej izstopi spremljevalec in zagotovi varen izstop učencem (nevarnost drugih vozil ipd.).
– Učenec naj se izogibajo vozil (tudi stoječih), psov in drugih živali (tudi zaradi nevarnosti stekline), naj ne trgajo sadežev in rastlin (tudi zaradi morebitne strupenosti).
– Učence je treba opozoriti, da na ekskurzije ne prinašajo rezilnih predmetov in drugih predmetov, ki bi utegnili biti nevarni.
– V gostiščih je treba preprečiti naročanje in konzumiranje alkoholnih pijač.
– Razredniki se morajo pred ekskurzijo pozanimati, ali imajo učenci težje zdravstvene težave (npr.: astmatiki, srčni bolniki, epileptiki, …).
– V primeru nezgode ali bolezni so spremljevalci dolžni poskrbeti za ustrezno zdravniško intervencijo in o tem čim hitreje obvestiti starše. Tudi v takem primeru mora vsaj eden od spremljevalcev ostati pri skupini učencev.
– Spremljevalci med potekom dejavnosti ne smejo zapuščati skupine. V izjemnih primerih, ko je to zaradi višje sile nujno, morajo za zavarovanje svoje skupine zadolžiti ostale spremljevalce.

(Skupno 759 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost