KATALOG IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda JVIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA
Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina
Slovenija
telefon: +386 3 8183600
Odgovorna uradna oseba: Anita Skale
telefon: +386 3 8183602
anita.skale@guest.arnes.si
Datum prve objave: 20. 9. 2007
Datum zadnje spremembe: 12. 11. 2012
Katalog je dostopen na: http://www.1osrogaska.si/katalog-ijz/
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega
področja zavoda
Osnovnošolsko splošno izobraževanje
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:
JVIZ I. OŠ ROGAŠKA SLATINA
Kidričeva 24, 3250 Rogaška Slatina
Slovenija
telefon: +386 3 8183600
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Anita Skale
telefon: +386 3 8183602
anita.skale@guest.arnes.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov v Evropski skupnosti z delovnega področja
organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi
Hišni red
Izjave o varnosti z oceno tveganja
Katalog informacij javnega značaja
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
Načrt integritete
Načrt varnih šolskih poti
Požarna varnost
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila o zaščiti delavcev pred nasiljem
Pravila šolske prehrane
Pravila šolskega reda
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Ukrepi za preprečevanje legionel
Vzgojni načrt
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik o delu sveta staršev
Državni predpisi Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu
Zakon o šolski prehraniZa pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag si lahko pomagamo s
spletnimi stranmi Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na
strani z naslovom http://www.mss.gov.si/index.php?id=70, s spletnimi
stranmi Uradnega lista RS z naslovom http://www.antus.si/.
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Preusmeritev na trenutno predlagane predpise
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
programskih dokumentov
Letni delovnio načrt (LDN)
Učbeniški sklad
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih
vodi organ
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
Imenovanje ravnatelja.
Sprejem Letnega delovnega načrta.
Sprejem Poročila o realizacij LDN.
Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc /
2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk /
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij –
sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega
področja organa
Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opisi načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opisi dostopa do posameznih
sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu
http://www.1osrogaska.si/Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih
informacij oziroma tematskih
sklopov (samodejno generiran
seznam, ki ga določa povpraševanje
po posamezni informaciji).
– Urnik oddelkov za tekoče šolsko leto
– Šolski koledar za tekoče šolsko leto
– Letni delovni načrt za tekoče šol. leto
– Urnik športne dvorane
5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja
Stroškovnik in cenik Cenik (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

(Skupno 393 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost