SVET ŠOLE

Svet šole je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov občine (3), predstavnikov Sveta staršev (3) in delavcev šole (5). Člani imajo štiriletni mandat.

Svet šole opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja; sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi; odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov; obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki; odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja; odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom; se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole; opravlja druge naloge, ki so določene zakonom in aktom o ustanovitvi.

Pravilnik o volitvah delavcev šole v svet zavoda, januar 2021.pdf

Predsednica Sveta šole je Daria Gorupić Juranić.

Predstavniki sveta šole 2017/21:

predstavniki ustanovitelja
● Polona Golob Kovačič
Andreja Flucher
Daniel Hribar

predstavniki sveta staršev

● Marko Kotnik
Barbara Plemenitaš
Klavdija Prah

predstavniki zavoda

Hermina Bobek
Daria Gorupić Juranić
Anita Kidrič
Patrick Pirš
Klemen Zdolšek

(Skupno 428 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost